تعمیق ایمان دینی و مبارزه با فرق انحرافی

میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی

مسأله منتخب میز:
ضعف حضور ادبیات و مرجعیت قرآن کریم در فرهنگ عمومی و تخصصی

R

شناسنامه اجمالی مساله

R

شناسنامه اجمالی مساله

R

سیاست ها

R

بسته اقدامات

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما