Select Page

میز

توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی

تدوین سند مرجعیت علمی قرآن کریم در دفتر تبلیغات اسلامی

نخستین نشست هم اندیشی با موضوع مرجعیت علمی قرآن و تأثیر آن بر علوم، با حضور ریاست دفتر تبلیغات اسلامی، اعضای کارگروه مرجعیت علمی قرآن و اساتید و کارشناسان علوم سیاسی به همت کارگروه مرجعیت علمی قرآن ذیل میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن، برگزار شد.

میز

توسعه و تعمیق باور دینی

میز

وهابیت

اردوی علمی دو روزه گروه سلفیه پژوهی در مجتمع فرهنگی فردوس وسف برگزار گردید

در این اردوی علمی ۱۸ نفر از اعضای گروه سلفیه پژوهی که به چهار گروه تقسیم شد، به ارائه پژوهش های خود تحت عناوین عقل در نزد اهل حدیث، عقل در نزد اشاعره، عقل در نزد ماتریدیه و عقل در نزد نومعتزله پرداختند.

میز

فرق انحرافی