Select Page

میز

توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی

نشست علمی دو روزه با موضوع «مرجعیت علمی قرآن کریم» در مجتمع فرهنگی فردوس وسف برگزار شد

دبیر میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن گفت: این نشست با موضوع نهایی کردن سند مفهوم شناسی مرجعیت علمی قرآن برگزار شد و متخصصان و علاقه مندان به حوزه مرجعیت علمی قرآن کریم می توانند مباحث مربوط به این حوزه را از طریق سایت مرجعیت علمی قرآن کریم به آدرس qsa.isca.ac.ir دنبال کنند.

میز

توسعه و تعمیق باور دینی

میز

وهابیت

از مستند «اعمـاق تاریکی» رونمایی شد

مراسـم رونمایـی از اولیـن مسـتند نقـد افکار گروه های تکفیری با عنـوان «اعمـاق تاریکی» بـه همـت میـز وهابیـت دفتـر تبلیغـات اسلامی بـا حضـور تهیـه کننـده و کارگـردان ایـن مسـتند برگزار شـد.

میز

فرق انحرافی

معرفی قطب

این قطب با هدف پاسخ‌گویی به مسائل، چالش‌ها و نیازهای اساسی در تعمیق ایمان و باورهای دینی و تحکیم و ترویج معارف و آموزه های اسلام ناب و نیز مقابله هوشمندانه و نرم با خطر نفوذ جریان‌های تکفیری و سایر فرق انحرافی درصدد است با تجمیع ظرفیت‌های موسسات، نهادها و صاحب نظران در حوزه مأموریت‌های قطب به منظور هم‌افزایی و پرهیز از موازی‌کاری، به تعمیق ایمان دینی جامعه و رشد، توسعه و گسترش همه‌جانبه ترویج مرجعیت قرآن در فرهنگ عمومی و نخبگانی جامعه بپردازد.

معرفی کامل

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما