Select Page

الف) وظایف و مأموریت‌های قطب

 1. به کارگیری حداکثری ظرفیت‌های درون و برون سازمانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و ایجاد هم‏افزایی موثر با سایر سازمان‌های حاکمیتی نظام در راستای اهداف قطب
 2. به کارگیری هوشمندانه کلیه ابزارهای نوین تبلیغی ـ ترویجی در راستای اهداف میزهای اخلاق، خانواده و سبک زندگی
 3. شبکه ‏سازی و به کارگیری ظرفیت‌های اسلامی و انقلابی در راستای اهداف متعالی نظام اسلامی در حوزه فرهنگی عمومی

ب) گزارش عملکرد میزکارهای تخصصی

1- گزارش عملکرد میز اخلاق
مسأله منتخب اول: ضعف اخلاق تبلیغ دین

بدیهی است هرچه مبلغان دین ـ که از مروّجان اصلی باورهای دینی در جامعه هستند ـ از نظر احاطۀ علمی به معارف اسلامی، کامل‌تر و از نظر التزام به ارزش‌های اسلامی، مقیّدتر باشند، تبلیغ آنان، مؤثرتر واقع می‌شود و ایمان به دین و تقیّد به دستورات دینی در جامعه نیز بیشتر می‌شود. مع‌الأسف باید گفت تبلیغ دین در جامعۀ ما، در حال حاضر به لحاظ رعایت هنجارهای اخلاقی (چه از ناحیۀ مبلغان و چه از ناحیۀ سازمان‌های متولی امر تبلیغ) جایگاه مطلوبی ندارد و از اشکالات متعددی رنج می‌برد.

اگر چه تاکنون در خصوص این موضوع، آسیب‌شناسی دقیقی صورت نگرفته و اطلاعات آماری جامعی در این‌باره وجود ندارد، اما وجود آسیب‌های اخلاقی فراوان، هم در ناحیه مبلغان و هم در سازمان‌های تبلیغی، آشکار و مورد اعتراف صاحب‌نظران است. شاهد این مدعا، نتیجۀ یک نظرسنجی از حدود 20 تن از مدیران ارشد سازمان‌ها و کارشناسان برجسته فرهنگی در سال جاری (1394) است که این مسأله را مورد تأیید قرار دادند، همچنین اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سال 1391 (که طی یک فعالیت آسیب شناسانه با استفاده از پرسشنامه به رصد آسیب‌های اخلاقی حوزۀ تبلیغ دینی پرداخته بود) نیز این مطلب را تأیید می‌کند.

بر اساس پژوهش یاد‌شده، حدود 30% آسیب‌های موجود در عرصۀ تبلیغ دین، به طور مستقیم اخلاقی بوده و حدود 30% از آن‌ها نیز به‌طور غیرمستقیم با آسیب‌های اخلاقی در ارتباط هستند. این آمار با توجه به ضریب اهمیت آسیب‌های اخلاقی در مقایسه با سایر آسیب‌های عرصه تبلیغ دین، بسیار معنادار می‌نماید

اهم سیاست‌ها و راهبردها
 1. تأکید بر اتخاذ رویکرد سرمایه سازمانی به مبلغان دفتر و اهتمام به تکریم ایشان در کلیه برنامهها
 2. اولویت برنامهریزی و سرمایهگذاری برای مبلغان جوان و بالفعلِ دفتر تبلیغات اسلامی در راستای اصلاح و ارتقای اخلاق تبلیغ
 3. توجه به آسیبهای اخلاقی ویژۀ تبلیغ در محیطهای خاص (مانند فضای مجازی، جوانان، آموزش و پرورش، دانشگاهها، محیطهای خاص بانوان، اماکن ورزشی و زندانها)
 4. توجه به زمینههای اجتماعی آسیبها در اخلاق تبلیغ
 5. توجه به فرآیندهای آموزشی و تربیتی طلاب در زمان طلبگی و تحصیل و نقش آن‌ها در شکلگیری شخصیت و منش اخلاقی مبلغان

اهم اقدامات طراحی شده

محور پژوهشی

 1. آسیبشناسی اخلاق تبلیغ دین در مقیاس افراد و سازمانهای تبلیغ دینی و در فضای مجازی از طریق بررسیهای کتابخانهای و اسنادی با بهرهگیری از علوم اسلامی و انسانی و نیز بررسی میدانی، مشاهدهای، آماری، مصاحبهای، میزگرد و...
 2. استخراج مسائل اخلاق کاربردی در حوزۀ تبلیغ دین و راهکارهای مواجهه با آنها
 3. بهرهگیری از تجارب در توسعه و تعمیق ارزشهای اخلاقی در تبلیغ دین سایر ادیان و مذاهب
 4. مطالعه و بررسی شیوههای تقویت انگیزههای اخلاقی در مبلغان
 5. مطالعه و بررسی ظرفیتها، آسیبها و روشهای سامانبخشی جلسات تبلیغی خانگی زنانه

محور آموزشی

 1. تربیت مدرس اخلاق تبلیغ دین در دو حوزه‌ی حقیقی و مجازی و همچنین در قالبهای فردی و سازمانی
 2. حمایت علمی و مالی از پایاننامهها و طرحهای پژوهشی، آموزشی و ترویجی مرتبط با موضوع اخلاق تبلیغ دین
 3. شبکهسازی و ایجاد هماهنگی بین سازمانهای تبلیغی حوزوی و غیرحوزوی مرتبط با عرصه‌ی تبلیغ دین جهت اجرای مطلوب پروژۀ اصلاح و ارتقای اخلاق تبلیغ دین
 4. طراحی و استقرار کمیته اخلاق تبلیغ و اجرای نظام جامع نظارت و ارزیابی اخلاقی مبلغان و سازمانهای تبلیغی در معاونت تبلیغ دفتر

محور ترویجی

 1. تدوین و تولید نشریات تخصصی (کاغذی، الکترونیکی و...) با موضوع اخلاق تبلیغ دین
 2. گردآوری، ثبت و تدوین خاطرات اخلاقی تبلیغ
 3. تولید فیلم کوتاه و بلند، مستند و اکران تئاتر با موضوع اخلاق تبلیغ و برگزاری جشنواره با همین عنوان
 4. تهیه متنهای کوتاه (حاوی پیامهای اخلاقی مربوط به عرصۀ تبلیغ دین) برای تولید تابلو نوشته و یا انتشار در شبکههای اجتماعی اختصاصی طلاب و مبلغان

محور مدیریتی ساختاری

 1. برگزاری مراسم به منظور تشویق مبلغان و سازمانهای تبلیغی نمونۀ اخلاقی
 2. شبکهسازی و ایجاد هماهنگی میان مبلغان از طریق برگزاری نشستهای موسمی چند روزه و ایجاد شبکه‌های اجتماعی
مسأله منتخب دوم: ضعف فرهنگ صداقت در جامعه ایران

صداقت در نيت، گفتار و رفتار در همه شئون زندگي يك ارزش اخلاقي و انساني و به‌ویژه يك سرمايه اجتماعي بسيار مهم به شمار می‌رود. امروزه به‌واسطه پيچيده‌تر شدن روابط اجتماعي مانند بوروکراسی‌های اداری، به ‌ویژه در جوامعي كه مهارت مدیریت اجتماعي ضعيف‌تري دارند، ناراستي به يك معضل اجتماعي تبديل شده است؛ به‌طوری‌که بر فعالیت‌های حرفه‌اي و تعاملات اجتماعي سايه افكنده است. بسياري از ناهنجاری‌های رفتاري و اختلافات خانوادگي و همچنين تنش‌ها و پرخاشگری‌ها در زندگي روزمره و در مناسبات حرفه‌اي و حتي نزاع‌های اجتماعي و سياسي، به‌نوعی متأثر از مسأله ناراستي و دروغ‌گویی است. از این رو، مسأله میز اخلاق عبارتست از «ضعف فرهنگ صداقت در جامعه ایران»

اهم سیاست‌ها و راهبردها
 1. توجه به ریشههای روان‌شناختی و جامعه‌شناختی پدیده ناراستی در دو مرحله شناسایی و اصلاح
 2. تاکید بر بصیرت‌افزایی اقشار مختلف جامعه نسبت به پیامدهای جبران ناپذیر رواج ناراستی و کاهش سرمایه اجتماعی و اختلال در مسیر پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور
 3. اهتمام به اصلاح انگارههای هنجاری نادرست و شایع مانند گستره دروغ مصلحت آمیز، مستثنیات کذب و...
 4. توجه به طبقه‌بندی اقشار هدف و اهتمام خاص به قشر کودک و نوجوان و انتقال مؤثر ارزش صداقت به آنان
 5. اتخاذ رویکرد پیشگیرانه و جلوگیری از شکلگیری زمینه‌های ناراستی (شیبهای لغزنده) در طراحی سیستمهای مختلف اجتماعی مانند سیاست‌گذاری‌ها، وضع قوانین، ترسیم فرآیندها، خوداظهاریها و...
 6. بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای بازدارنده حقوقی ـ تقنینی در مبارزه با ناراستی در فضاهای رسمی (محیطهای قضائی، مالی، انتظامی، آموزشی، درمانی و...)

اهم اقدامات طراحی شده

محور آموزشی

 1. تدوین سرفصلهای متون دورههای عمومی
 2. تربیت مدرس برای اجرای دورههای آموزشی صداقت در نهادهای اجتماعی و مراکز خاص به ویژه خانواده، رسانه، حوزههای سیاسی ـ حاکمیتی و حوزه علمیه
 3. آموزش و تربیت مبلغین حوزوي و پاسخگو به شبهات و سوالات در حوزه صداقت برای تبلیغ و پاسخگویی حرفه‌ای در محل‌های تبلیغی و مراکز پاسخگویی

 محور پژوهشی

 1. مطالعه و بررسی مجموعه تجربیات مدیریت فرهنگی ـ اجتماعی سایر جوامع و کشورها در مواجه با مسأله ضعف صداقت در اجتماع
 2. تحلیل و جمع‏بندی وضعیت موجود بر اساس مطالعات و تحقیقات پیمایشی
 3. مطالعه و بررسی منابع و آموزههای دینی درباره مباحث نظری و عملی صداقت
 4. مطالعه و بررسی منابع و تحقیق در حوزه اخلاق کاربردی ـ حرفهای در خصوص صداقت در حرفه‌ها و اصناف مختلف
 5. بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد اصلاحات در زمینه ساختارها، مدیریت و تقنین برای زدودن موانع و اصلاح وضعیت موجود

محور ترویجی

 1. تولید آثار هنری در بخش‌های طراحی، گرافیک، نقاشی، کاریکاتور، تندیس‌سازی در موضوع صداقت
 2. فراخوان آثار هنری در قالب برگزاری جشنوارههای اختصاصی
 3. برگزاری جشنواره شعر، تولید فیلم و سریال، ساخت بازی‌های رایانه‌ای با موضوعیت صداقت
 4. تهیه و تدوین داستان کوتاه، رمان بلند، فیلم‌نامه، نمایش‌نامه، فکاهی‌نگاری
 5. تدوین و تهیه انیمیشن‌های جذاب برای کودکان و نوجوانان در موضوع صداقت
 6. برگزاری مسابقات عمومی ملی و صنفی تولید بهترین پیامک، داستان کوتاه، شعر، فیلم
 7. بهره‌گیری از نماد‌ها و برندسازی و طرح عناوین در سطح شهری و کشوری برای ترویج فرهنگ راستیگستری، نظیر تعیین روز صداقت و راستی و فرهنگ‌سازی جهت نهادینه‌سازی این روز
 8. تعریف سازوکار و اجرای برندسازی و اعطای نشان ملی صداقت به افراد شاخص و سازمانهای موفق در پایبندی و ترویج فرهنگ صداقت

محور ساختاری ـ مدیریتی ـ تقنینی

 1. تهیه و پیشنهاد انواع پیوستهای تحلیلی برای نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی ـ آموزشی و دینی ـ تقنینی ـ قضایی و انتظامی
 2. نقد و پیشنهاد اصلاح و تکمیل اسناد بالادستی نظام جهت توجه به راستیگستری
 3. ارائه مشاوره تخصصی به افراد و نهادهای فرهنگی ـ اجتماعی در امر برنامه ریزی و اجرای طرحها
2. گزارش عملکرد میز خانواده
مسأله منتخب: گستردگی اختلافات همسران در پنج سال اول زندگی مشترک

مسأله اختلافات خانوادگی و طلاق، یکی از پیچیده‌ترین مسائل خانوادگی و اجتماعی است که می‌توان از ابعاد گوناگون روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، فرهنگی، فقهی، حقوقی و اخلاقی به آسیب‌شناسی آن پرداخت. بر اساس شواهد فراوان کانون اختلافات در ابتدای شکل‌گیری خانواده به اختلال در شناخت متقابل و روابط همسران بازمی‌گردد، به گونه‌ای که بخش فزاینده‌ای از این جدایی‌ها در پنج سال اولیه زندگی اتفاق می‌افتد. بر اساس آمارها از هر 100 ازدواج، 23 مورد به طلاق می‌انجامد و در این میان بیش از 30% طلاق‌ها در سال اول و بیش از 50% آن‌ها در پنج سال اول ازدواج رخ می‌دهد.

از سوی دیگر، ابعاد ارتباطی همسران را می‌توان به سه بخش ارتباطات شناختی ـ ادراکی، هیجانی ـ عاطفی و رفتاری تقسیم کرد. بعد شناختی رابطه، با درک متقابل همسران از یکدیگر، درک تفاوت‌های فیزیولوژیکی، فرهنگی و نیازهای متقابل همسران مرتبط است. بعد عاطفی با همدلی، ابراز عاطفی و انواع روابط عاطفی زوج‌ها با هم، در ارتباط بوده و بعد رفتاری نیز مسائل گوناگونی را در بر می‌گیرد که از مهم‌ترین آن‌ها، روابط جنسی را می‌توان نام برد. بنابراین، مسأله میز بر شکل‌گیری و اصلاح روابط همسران در ابعاد گوناگون در پنج سال ابتدایی زندگی متمرکز خواهد بود.

اهم سیاست‌ها و راهبردها
 1. بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای محیطی مانند نهادهای دولتی و گروههای مردم‌نهاد با تاکید بر ظرفیت اصلاحگری شبکه خانوادگی و خویشاوندان
 2. تاکید بر به‌کارگیری نیروهای خبره و مجرب توأم با رعایت اصول علمی، اخلاقی و حرفهای در آموزش خانواده
 3. اهتمام به پرورش مبلغان متخصص در عرصه خانواده
 4. توجه به ارتقای مهارتهای زندگی مشترک مبتنی بر آموزههای اسلامی
 5. اهتمام به گسترش برنامههای آموزش خانواده در سراسر کشور
اهم اقدامات طراحی شده

محور آموزشی

 1. راهاندازی دوره‌های پودمانی مربی خانواده برای مبلغان و طلاب
 2. راه‏اندازی کارگاه‌های آموزشی برای اصناف تاثیر گذار (معلمان، سردفتران و ائمه جمعه و جماعات، تهیه کنندگان و...) با موضوعیت آموزش خانواده
 3. راه‏اندازی دوره‌های کارشناسی ارشد و سطح سه مشاوره خانواده ویژه طلاب
 4. راه‏اندازی سلسله کارگاه‌های کاربردی برای زوج‌های جوان با محوریت آموزش مهارت‌های زناشویی

 محور پژوهشی

 1. مطالعات و پژوهش‌های فقهی، تفسیری، روایی، اخلاقی و عرفانی خانواده با جهت‌گیری تحکیم روابط همسران
 2. مطالعات پژوهشی علوم انسانی روان‏شناختی، جامعه‏شناختی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی و... در حوزه خانواده
 3. پژوهش‌های کاربردی نظیر طراحی، ادبیات‏سازی و تولید برنامه‌های درسی و سرفصل‌های آموزشی و متون درسی
 4. جمع‌آوری بانک اطلاعات منابع، اشخاص و سازمان‌های دولتی و تشکلات مردم نهاد و برنامه‏های مرتبط با خانواده
 5. محور ترویجی
 6. تولید محصولات هنری (اینفوگرافی و تابلو مقاله، تدوین و نشر خاطرات خانوادگی مفید و نکته‏آموز گروه‌های مرجع و تاثیرگذار، سفارش تدوین داستان کوتاه و رمان، فیلم نامه و نمایش‌نامه، فیلم و سریال و رمان‌های داخلی و خارجی) در راستای مهارت‌افزایی همسران
 7. بهره‏گیری از ظرفیت هنرهای محیطی (نمادها و المان‌های شهری مانند بیلبوردها، تراکت‌ها، نام‌گذاری میادین و اختصاص اماکن مشخص)
 8. اعزام و حمایت منظم و منطقی مبلغان مشاور خواهر و برادر به محافل خانگی با محوریت تحکیم نظام خانواده
 9. حمایت محتوایی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‏رسان با محوریت تحکیم نظام خانواده
 10. تولید برنامه‌های رسانه‌ای مانند کلیپ، میان‏پرده، میان‏برنامه، مستند، تیزر و فیلم‌های کوتاه و بلند آموزنده با محوریت تحکیم نظام خانواده و مهارت افزایی همسران

محور ساختاری ـ مدیریتی ـ تقنینی

 1. همکاری با نهادهای متولی ساماندهی خانواده در اجرای پروژه‌های کلیدی و تاثیر گذار در سطوح مختلف از عقد تفاهم‌نامه تا اجرای پروژه‌های مشترک با محوریت تحکیم نظام خانوده
 2. تهیه و ارائه پیوست‌های فرهنگی برای پروژه‌های مهم و تأثیرگذار و نقد و بررسی ساختار (فرایندها، آیین‌نامه‌ها) و قوانین دوایر دولتی و سازمان‌های خدماتی، حقوقی، نظارتی، تقنینی، قضایی و انتظامی در امر خانواده
 3. طراحی و استقرار نظام مشاوره حضوری و غیرحضوری حوزوی و نظام ارجاع مشاوره با محوریت تحکیم نظام خانواده
 4. طراحی و ایجاد شبکه بزرگ متخصصان و کارشناسنان خبره حوزوی و غیرحوزوی در امر راهنمایی و مشاوره خانواده
3. گزارش عملکرد میز سبک زندگی اسلامی
 مسأله منتخب: ضعف سواد مصرف کالای فرهنگی و مصرف نامتعادل کالای فرهنگی

مصرف کالاهای فرهنگی امروزه از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت در حوزه سبک زندگی به شمار می‌رود. صاحب‌نظران، کالاهای فرهنگی را به نه گروه «مکتوب» مانند کتاب، نشریه، روزنامه و...، «رسانهای»، «موبایل و فضای مجازی»، «اسباب‌بازی و وسایل سرگرمی»، «مد و انواع طراحی‌ها»، «محصولات هنری» مانند مجسمه‌ها، موسیقی، سینما و تئاتر و...، «میراث فرهنگی»، «رخدادهای ورزشی» به مثابه کالای فرهنگی و «کالاهای مذهبی» تقسیم می‌کنند. به طور طبیعی هر کدام از این کالاها دارای اقتضائات، آثار، نتایج و لوازم ویژه برای اقدام هستند، اما چرخه تولید تا مصرف در همه‌ی این انواع قابل پیجویی و اقدام است.

از سوی دیگر می‌توان فرایندهای مرتبط با محصولات فرهنگی را در پنج اقدام تولید، توزیع، تبلیغ، مصرف و مدیریت تعریف کرد. در عرصه مصرف سه آسیب «پایین بودن سواد مصرف»، «سرانه پایین مصرف فرهنگی» و «عدم تعادل در مصرف فرهنگی» از جدیترین مشکلات به شمار می‌رود و هجمه همه‏جانبه دشمن به خصوص در عرصه کالای فرهنگی این آسیب‌ها را تشدید کرده است.

از بین سه مسأله‌ی فوق، مسأله «ضعف سواد مصرف کالاهای فرهنگی» و «مصرف نامتعادل کالاهای فرهنگی» در جامعه به عنوان مسأله این میز مورد توجه ویژه قرار گرفت. سواد مصرف فرهنگی به معنای تسلط بر دانش و مهارت استفاده متعادل و منطقی از کالاهای فرهنگی، امروزه به عنوان یکی از انواع سواد عمومي مطرح است. در واقع با توجه به تنوع و انبوه کالاهای فرهنگی که به یک فرد یا یک جامعه عرضه می‌شود، این سواد مصرف فرهنگی است که باعث می‌شود انسان توان استفاده از کالاهای فرهنگی را آن‌گونه که شایسته است پیدا کند و کم سوادی مصرف، عملاً فرد یا جامعه را چنان به سمت انفعال در برابر کالاهای فرهنگی پیش می‌برد که در یک فرایند نرم و آرام، سبک زندگی او تغییر می‏کند و به جای آن که او تسلط بر کالاها داشته باشد، کالاها ـ و مآلاً نظام سرمایه داری ـ  بر فرهنگ، ذهن و سبک زندگی انسان و جامعه تسلط می‌یابند.

ارتقاء و رشد سواد فرهنگی با رویکرد میز سبک زندگی دفتر تبلیغات، بدان معناست که رابطه مصرفکننده کالاهای فرهنگی نسبت به تولیدکننده از حالت انفعالی به حالت ابداعی و فعال تغییر یابد تا اولاً آسیب تغییر سبک زندگی ایرانیان از طریق تغییر نرم مدل مصرف فرهنگی به سمت سبک زندگی آمریکایی ترمیم شود و ثانیاً با جایگزینی مدل‌های مطلوب مصرف فرهنگی منطبق بر فرهنگ ایرانی و اسلامی، زمینه پایداری سبک زندگی مؤمنانه فراهم آید. باید توجه داشت که در مسأله‌شناسی و اقدام، اگرچه مصرف، نقطه کانونی توجه میز سبک زندگی است، لیکن با توجه به این که گام‌های پیش از مصرف یعنی تولید و تبلیغ و توزیع و فرامصرف یعنی مدیریت و نظارت می‌توانند در مصرف فرهنگی تأثیرگذار باشند، در هر مصداق عینی هرگاه لازم باشد، اقدامات لازم در آن عرصه‌ها نیز صورت خواهدگرفت.

در عین حال با توجه به ماهیت دفتر و لزوم نزدیک شدن به منطق نقطه‌زنی، در گام نخست سه نوع کالای فرهنگی «مذهبی»، «ورزشی» و «میراث فرهنگی» حذف و بر رویکرد محتوایی مذهبی در تمامی کالاهای فرهنگی تأکید می‌شود.

اهم سیاست‌ها و راهبردها
 1. اهتمام خاص به جایگاه خانواده در شناخت و اصلاح الگوهای سبک مصرف فرهنگی
 2. تأکید بر اخلاق‌مداری و ذائقه‌پروری به جای ذائقهسازی غیر اخلاقی
 3. اهتمام به عملگرایی عالمانه و دانش بنیاد، همراه با رویکرد میان‌رشتهای و غیرتقلیلگرا
 4. اهتمام به آیندهسازی و نقشآفرینی در آینده مصرف به جای واکنش منفعلانه و پذیرش سبکهای مصرف مهاجم
 5. التزام به سیاست نقطهزنی و پرهیز از ورود به عرصههای دیگر مرتبط با کالاهای فرهنگی (تولید، توزیع، تبلیغ و مدیریت) بجز اقدامات الگویی (تولید نمونه)

اهم اقدامات طراحی شده

محور آموزشی

 1. موضوعات مرتبط با شناخت جامع صنایع فرهنگی (تعاریف، تاریخچه، اسناد، کارکردها، آسیب‌ها و...)
 2. موضوعات مرتبط با مبانی، روش‌ها و مهارت‌های گزینش‌گری کالاهای فرهنگی به عنوان محوری‌ترین بخش سواد مصرف کالاهای فرهنگی
 3. موضوعات مرتبط با شناخت‌ها و مهارت‌های مشاوره، تبلیغ و پاسخگویی در عرصه مصرف کالاهای فرهنگی؛
 4. آینده‌پژوهی صنایع فرهنگی در جهان اسلام و ایران
 5. مطالعات تطبیقی در حوزه کالاها و صنایع فرهنگی
 6. برگزاری دوره آموزشی

محور پژوهشی

 1. اجرای پژوهش‌های بنیادی علوم انسانی و الهیاتی برای تئوری‌پردازی در حوزه سبک زندگی
 2. طراحی کلانالگوی مصرف فرهنگی، متناسب با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 3. تولید و حمایت نشریات علمی تخصصی در موضوع «صنایع فرهنگی و سبک زندگی» و نقد سبک زندگی مهاجم
 4. نظریهپردازی اسلامی ایرانی در حوزه سبک زندگی معطوف به صنایع فرهنگی و آیندهپژوهی آن

محور ترویجی

 1. طراحی و استقرار نهاد مرجع معرفی و رتبهبندی کالاهای فرهنگی
 2. اعزام هدفمند و تقویت و حمایت از گروه‌های تبلیغی تخصصی
 3. اقدام به تولید آثار رسانهای دیداری و شنیداری با موضوع مصرف فرهنگی
 4. اقدام به تولید آثار رسانهای نوین و مجازی با موضوع مصرف فرهنگی
 5. طراحی، تأسیس و ترویج نظام و نشان کالای فرهنگی برتر (برندسازی)
 6. مشارکت در بهینهسازی استفاده از فضای شهری، کالاهای مصرفی روزانه، فیشهای شهروندی، وسایل نقلیه و... . برای افزایش سواد مصرف فرهنگی
 7. همکاری در طراحی و تولید الگویی چندین کاراکتر و مسکات ایرانی اسلامی جذاب برای جهتدهی به کالاهای فرهنگی

محور ساختاری ـ مدیریتی ـ تقنینی

 1. تهیه و پیشنهاد انواع پیوست‌های تحلیلی برای نهادهای مرتبط و موثر با کالاهای فرهنگی
 2. بررسی، تحلیل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی نسبت به ساختار، فرایند و آیین‌نامه‌ها و قوانین سازمان‌های خدماتی، فرهنگی، حقوقی، نظارتی، تقنینی، قضایی و انتظامیِ مرتبط با کالای فرهنگی
 3. حمایت از راهاندازی مراکز رشد و شتابدهنده ایدههای خلاق بر سبک زندگی اسلامی مرتبط با کالاهای فرهنگی
 4. ایجاد شبکه‌های مردمی هدفمند برای بهینه‏سازی مصرف کالای فرهنگی

معرفی قطب

وظایف و مأموریت‌های قطب :  به کارگیری حداکثری ظرفیت‌های درون و برون سازمانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و ایجاد هم‏افزایی موثر با سایر سازمان‌های حاکمیتی نظام در راستای اهداف قطب به کارگیری هوشمندانه کلیه ابزارهای نوین تبلیغی ـ ترویجی در راستای اهداف میزهای اخلاق، خانواده و سبک زندگی شبکه ‏سازی و به کارگیری ظرفیت‌های اسلامی و انقلابی در راستای اهداف متعالی نظام اسلامی در حوزه فرهنگی عمومی ...

معرفی کامل

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما