Select Page

تبلیغ تربیت محور در عرصه کنونی کارآمدترین و مؤثرترین نوع تبلیغ است/ اردوی آموزشــی مبلغیــن تربیــت محــور به همت میـز آمـوزش و پـرورش برگـزار شـد

معــاون فرهنگــی و تبلیغــی دفتــر تبلیغــات اسلامی حــوزه علمیــه قــم تبلیــغ تربیـت محـور را کارآمدتریـن و مؤثرتریـن نـوع تبلیـغ در عرصـه کنونـی عنـوان کـرد و گفـت: تبلیـغ موسـمی، منقطـع و غیـر مسـتمر چنـدان مثمـر ثمـر نیسـت و چـاره ای جـز تبلیـغ تربیـت گـرانیسـت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اسـلامی، حجــت الاسلام والمســلمین روســتا آزاد در افتتاحیــه اردوی آموزشــی مبلغیــن تربیــت محــور کــه به همت میـز آمـوزش و پـرورش قطـب بنیادهـای نظـری و نظـام متقـن علـوم اسـلامی و انسـانی در مرکــز آموزشهـای کاربـردی برگـزار شـد، ضمـن تقدیـر و تشـکر از فعالیـت هـای ارزشـمند دســتاندرکاران ایــن اردو اظهــار داشــت: تبلیــغ موســمی، منقطــع و غیــر مســتمر چنــدان مثمــر ثمــر نیســت و چــاره ای جــز تبلیــغ تربیــت گــرا نیســت.

 وی در محـور اول سـخنان خـود بـه ارتقـای سـطح بینشـی نسـبت بـه مقولـه انسـان پرداخـت و گفـت: آیـات قـرآن بـه کسـی کـه کار تربیتـی مـی کنـد، توصیـه ای دارنـد کـه در ابتـدا نـو ع نگاهـش بـه انسـان را تقویـت و آن را بـر مسـیر قـرآن تنظیـم کنـد »لقـد کرمنـا بنـی آدم» و ایـن همـه تکریـم بـرای انسـان، در هیـچ مکتبـی بـه جـز اسلام دیـده نمـی شـود شـما ببینیـد امـام حسـین(ع) در طـول مسـیر سـفر از همـه افـراد دعـوت کردنـد و حتـی در روز عاشـورا بارهـا نسـبت بـه نصیحـت دشـمن اقـدام نمودنـد.

معـاون فرهنگـی و تبلیغـی دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم بـه محـور دوم سـخنان خـود دربـاره تقویـت رفتـار برگرفتـه از بینـش صبـر، حوصلـه و مـدارا اشـاره و تصریـح کـرد: در راه تربیـت افـرادی موفـق هسـتند کـه دارای صبـر و حوصلـه باشـند و موفقیـت پیامبـران الهـی بـا توجـه بـه تعامـل آنـان بـر محـور صبـر و حوصلـه بـوده است.

وی مخاطبیــن را بــه اخـلاص توصیــه و خاطرنشــان کــرد: اخلاص، بســیار مهــم اسـت زیـرا ا گـر توجـه بـه خداونـد نباشـد، موفقیتـی نخواهـد بـود چـون «مـن کان الله فــکان الله معــه«.

لازم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن اردو کـه توسـط میـز آمـوزش و پـرورش قطـب بنیادهـای نظـری و نظـام متقـن علـوم اسـامی و انسـانی ابـلاغ و حمایـت شـده، بـا حضـور 50 نفـر از مبلغیـن در مرکـز آمـوزش هـای کاربـردی دفتـر تبلیغـات اسـلامی برگـزار شـد.

بيشتر

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما