Select Page

آرشیو اخبار

اردوی علمی دو روزه گروه سلفیه پژوهی در مجتمع فرهنگی فردوس وسف برگزار گردید

در این اردوی علمی ۱۸ نفر از اعضای گروه سلفیه پژوهی که به چهار گروه تقسیم شد، به ارائه پژوهش های خود تحت عناوین عقل در نزد اهل حدیث، عقل در نزد اشاعره، عقل در نزد ماتریدیه و عقل در نزد نومعتزله پرداختند.

ادامه خبر

جامعه امروز به مبلغان متخصص نیاز دارد

رییس میز وهابیت دفتر تبلیغات اسلامی با بیان این که امروز رفته رفته جنگ سخت در حال تبدیل شدن به جنگ نرم است، گفت: رییس میز وهابیت دفتر تبلیغات اسلامی مشکل اصلی جامعه را انحراف در عقائد دانست و ما به شدت به افراد متخصص در حوزه های مختلف نیازمندیم.

ادامه خبر

از مستند «اعمـاق تاریکی» رونمایی شد

مراسـم رونمایـی از اولیـن مسـتند نقـد افکار گروه های تکفیری با عنـوان «اعمـاق تاریکی» بـه همـت میـز وهابیـت دفتـر تبلیغـات اسلامی بـا حضـور تهیـه کننـده و کارگـردان ایـن مسـتند برگزار شـد.

ادامه خبر

«وهابیت» بیشترین استفاده از فضای مجازی را دارد

رئیــس میــز تخصصــی وهابیــت دفتــر تبلیغــات اســلامی قــم القــای شــبهات را مهـم تریـن ابـزار جریـان هـای انحرافـی عنـوان کـرد و گفـت: فرقـه وهابیـت امـروزه بیشــترین اســتفاده ممکــن را از فضــای مجــازی در راســتای جــذب مخاطــب و دســتیابی بــه اهــداف انحرافــی خــود دارد.

ادامه خبر

فرم الگوی ارزیابی عملکرد باعث بازنگری و ریکاوری فعالیت قطب ها می شود

حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی سبحانی گفت: فرم الگوی ارزیابی عملکرد باعث می شود قطب ها یک بازنگری، ریکاوری و انبارگردانی نسبت به فعالیت هایی که صورت گرفته و داده هایی که در اختیار دارند، انجام دهند.

ادامه خبر

پیوند طبیعی و مستمر دبیران میز با دبیرخانه شورای راهبری موجب پویایی دفتر تبلیغات اسلامی

جلسه دبیران میز و قطب های فکری فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی و نحوه تعامل آنها با دبیرخانه شورای راهبری با حضور رئیس دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر شورای راهبری برگزار شد.

ادامه خبر
Loading

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما