Select Page

کارگاه آموزشی «آشنایی با تکنیک های کاربردی سخنرانی اثربخش دینی» برگزار شد

کارگاه آموزشـی «آشـنایی با تکنیک های کاربردی سـخنرانی اثربخش دینی« در راســتای اهــداف قطــب اخـلاق خانــواده و ســبک زندگــی بــه همــت اداره آمـوزش هـای کاربـردی دفتـر خراسـان رضـوی مبلغـان، ویـژه مبلغـان اعزامـی مـاه محـرم برگـزار شـد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اسـلامی خراســان رضــوی، حســینعلی قهرمانــی رئیــس اداره آمــوزش هــای کاربــردی مبلغــان بــا اشــاره بــه برگــزاری ایـن کارگاه آموزشـی گفـت: بـا توجـه بـه ضـرورت آشـنایی مبلغـان بـا مهـارت هـا و تکنیـک هـای مهـم و موثـر در سـاختاری شـکلی و محتوایـی سـخنرانی دینـی، ایـن کارگاه آموزشـی بـا عنـوان آشـنایی بـا تکنیـک هـای کاربـردی سـخنرانی اثربخـش دینـی، برنامـه ریـزی و بـا حضـور حجـت الاسـلام مرتضـی امیـن نیـا از اسـاتید حـوزه ونخبـگان تبلیـغ بـا شـرکت تعـداد120 نفـر از مبلغـان برگـزار گردیـد.

وی تصریــح کــرد: اعطــای گواهینامــه آموزشــی، اولویــت در اعــزام، تســهیل در تشـکیل پرونـده تبلیغـی، ارتقـای رتبـه تبلیغـی و نیـز امـکان پذیـرش در دوره هـای تخصصــی مرتبــط از جملــه مزایــای شــرکت در ایــن کارگاه مــی باشــد.

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما