Select Page

تکریم و معارفه معاون فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی

معــاون فضــای مجــازی، هنــر و رســانه دفتــر تبلیغــات اسلامی گفــت: : امــروز دفتــر تبلیغــات اســلامی بــه بحــث بودجــه ریــزی عملیاتــی و ســامانه نظــام ارزیابـی مسـلح اسـت کـه دو عمـل کاملا پیشـتازانه و ملـی اسـت کـه ایـن دو ابــزار پرقــدرت در اختیــار دفتــر تبلیغــات اسلامی اســت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر تبلیغـات اسلامی، حجـت الاسلام والمسـملین مهدی علیـزاده در مراسـم تکریـم و معارفـه معـاون فضـای مجازی، هنر و رسـانه دفتر تبلیغات اسلامی حـوزه علمیـه قـم اظهـار داشـت: بیـش از ۶ سـال در سـمت مرکـز برنامـه ریـزی و نظـارت راهبـردی در خدمـت همـکاران تـلاش کـردم و مهمتریـن رسـالت مـا در بحـث مهـم مسـأله محـوری کـه کاری جدیـد بـود و بسـیاری از سـکان داران کشـور بـه ریاسـت دفتـر تبلیغـات اسلامی گفتـه بودنـد ایـن کار را انجـام دهنـد و وظیفـه مـا مـدل سـازی، مسـتقر کـردن و پیونـد زدن ایـن انـدام واره جدیـد بـه پیکـر مجموعـه بـود.

وی گفـت: کار پیچیـده و سـنگینی در مرکـز برنامـه ریـزی و نظـارت راهبردی داشـتیم و سـعی کردیـم زمینـه را بـرای ورود اسـتعدادها آمـاده کنیـم کـه بـا اخـلاص و فرهنـگ جهـادی پـای کار بودنـد و بتوانیـم پاسـخگوی خـون شـهدا و مجاهـدت هـای سـترگ بنیانگـذار کبیـر انقـاب اسلامی حضـرت امـام خمینی(ره) باشـیم.

معـاون فضـای مجـازی، هنـر و رسـانه دفتـر تبلیغـات اسلامی حـوزه علمیـه قـم به جهت تقدیر از همکاران مجموعه مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی تصریح کرد: در اداره کل راهبـردی، گـروه آینـده پژوهـی را راه انـدازی کردیـم، یـک پـروژه کلیـدی را انتخاب کردیم کـه بـه آینـده مسـأله محوری دفتر تبلیغات اسلامی گـره می خـورد.

وی گفـت: امـر تدیـن، مقولـه ای اسـت کـه مـا بعنـوان متولـی رسـمی ایـن امـر مقـدس، مسـئول ایـن هسـتیم کـه مـردم تدینشـان بـه کـدام سـمت مـی رود و اینکـه بدانیـم چـه اتفاقـی در حـال افتـادن اسـت؛ هـدف همـه مجموعـه هـای متولـی تدیـن این اسـت که تـراز دینـداری جامعـه ارتقـاء پیـدا کند.

حجــت الاسلام والمســملین علیــزاده بــا اشــاره بــه اینکــه در اداره راهبــردی حــدود 10 پــروژه کلیــدی را دنبــال کردیــم، اظهــار داشــت: در بحــث مدیریــت اســتعداد در خدمـت معاونـت منابـع انسـانی و پشـتیبانی بودیـم و در موضـوع مدیریـت دانـش، پنـل مدیریـت دانـش را تکمیـل کردیـم؛ بحـث بسـیار مهم مدل سـنجش اثربخشـی اقدامـات کـه بزرگـواران در دفتـر مقـام معظـم رهبـری مـی فرمودنـد کـه روی زمیـن مانـده و یکـی از نقـاط کـور سـکانداری فرهنگـی کشـور اسـت و هنـوز نتوانسـته بـه یـک نـرم افـزار کلـی برسـد.

وی افزود: ارزیابی سـامانه مسـأله محوری به اداره کل راهبردی سـپرده شـد و در حال بهـره وری اسـت و در اداره کل رصـد ۶۶ محصـول بـه عنـوان بـرون داد و خروجـی در سـه قالـب گـزارش تحلیلـی، رصـد میدانـی و پیمایش اجـرا کردیم.

 معـاون فضـای مجـازی، هنـر و رسـانه بـا تأ کیـد بـر اینکـه کـه مـا امـروز مـی توانیـم بـا دو رویـداد بـزرگ سـازمان سـرمان را بالا نگـه داریـم، تصریـح کـرد: امـروز دفتـر تبلیغـات اسلامی بـه بحـث بودجـه ریـزی عملیاتـی و سـامانه نظـام ارزیابـی مسـلح است کــه دو عمــل کامــلا پیشــتازانه و ملــی اســت کــه ایــن دو ابــزار پرقــدرت در اختیـار دفتـر تبلیغـات اسلامی اسـت کـه جـای تقدیـر و تشـکر از عزیـزان مـا در اداره کل بودجـه، نظـارت و ارزیابـی و سـاختارها و قوانیـن در معاونـت منابـع انسـانی و پشــتیبانی دارد.

وی ادامــه داد: در حــوزه فنــاوری اطلاعات حرکــت خیلــی جــدی اتفــاق افتــاد و ۲۰ سـامانه را بـه ۴۰ سـامانه رسـاندیم و همچنیـن انبـار داده هـا را طراحـی و اتـاق سـرورها را بـا امنیـت بـالا اجـرا و راه انـدازی کردیـم؛ در حـوزه فرایندهـا، پروسـه هـای چرخـه مربـوط بـه قطـب هـا اتفـاق افتـاد و آمـوزش و بکارگیـری اتوماسـیون اداری انجـام شـد.

حجـت الاسلام والمسـلمین علیـزاده بـا بیـان اینکـه امـروز بـه لحـاظ ریخـت شناسـی اجتماعــی بــا جامعــه شــبکه ای روبــرو هســتیم، اظهــار داشــت: در دنیــا مــی گوینــد دولتهـا و ملـت هـا و شـهروندهایی بوجـود آمـده کـه طـرف شـهروند مملکتـی اسـت بنـام فیـس بـوک و یـا توئیتـر و در پلـت فـرم هـای بـزرگ اتفاقاتـی افتـاده کـه زندگـی در فضـای رئـال هـم تحـت تأثیـر قـرار گرفتـه و مقـام معظـم رهبری تأ کیـد کردند کـه باید انقـلاب بزرگـی بـه بزرگـی انقـلاب اسلامی اتفـاق بیافتـد.

وی گفـت: ابـزار کارآمـد هنـر کـه مـی توانـد نظـام ابـلاغ و بـلاغ دیـن را کارآمدتـر بکنـد، بایـد مـورد تأییـد و تأ کیـد قـرار بگیـرد و امـروز بایـد فضـای هنـری جـدی گرفتـه شـود.

معــاون فضــای مجــازی، هنــر و رســانه دفتــر تبلیغــات اسلامی حــوزه علمیــه قــم بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز دنیــا بــا امپراطــوری رســانه ای در حــال کنتــرل، هدایــت و اجمــاع ســازی اســت، خاطرنشــان کــرد: دفتــر تبلیغــات اسلامی بــه عنــوان یــک مجموعـه پیشـتار انقلابـی شایسـتگی ایـن را دارد کـه در فضـای رسـانه هـم پیشـتاز باشــد و تحــت هدایــت ریاســت محتــرم دفتــر تبلیغــات اسلامی و ان شــاءالله بــا عنایــت حضــرت ولــی عصــر(جع) ، در خدمــت مجموعــه هســتم.

آرشیو

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما