Select Page

اهداف تأسیس معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه در دفتر تبلیغات اسلامی

رئیـس دفتـر تبلیغـات اسلامی حـوزه علمیـه قـم بـا تأ کید بـر اینکه فضای مجـازی و اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجــازی بــرای پیشــبرد اهــداف دفتــر مثــل خونــی میمانـد کـه بایـد در رگ هـای دفتـر جـاری شـود، گفـت: نبایـد فضایـی ایجـاد کنیم کـه بـه علـت اینکـه یـک معاونـت تأسـیس شـده، دیگـر صفـوف کاری بـه معاونـت فضـای مجـازی نداشـته باشـند و فعالیـت هـای خـود را زمیـن بگذارنـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر تبلیغـات اسلامی، حجـت الاسـلام والمسـلمین احمـد واعظـی در مراسـم تکریـم و معارفـه معـاون فضـای مجازی، هنر و رسـانه اظهار داشـت: تاریـخ جمهـوری اسـلامی یـک موقعیـت را پیـش روی روحانیت و افراد متدین گذاشـت تـا بتواننـد بـار جدیـدی را در خصـوص مجاهـدت در راه خـدا تجربـه کننـد.


وی گفـت: جنـس انقـلاب و آرمـان هایـی کـه امام راحل در عالم تشـیع پیش گرفتند، جنسـی بـود کـه بـر خـلاف جهـت سـکولار در دنیـا اسـت و اسـتقرار چنیـن آرمـان هـا و دنبـال چنیـن هـدف هایـی رفتـن هـم اسـتقامت و هـم صبـر بلنـدی میخواهـد.

رئیـس دفتـر تبلیغـات اسلامی حـوزه علمیـه قم با بیـان اینکه خداونـد در آیه ۳۱ سـوره محمـد(صمـی فرمایـد : "خداونـد شـما را مبتـا مـی کنـد و مـی آزماید تا مشـخص شـود چـه کسـی مجاهـد و چـه کسـی صابر اسـت".

وی بـا اشـاره بـه مفهـوم مجاهـد و مجاهـدت و جهـاد در قـرآن افـزود: مجاهـدت در سـنت دینـی مـا منحصـر بـه مصـداق واحـد نیسـت، صبـر هـم مصـداق واحـد نـدارد، چـرا کـه صبـر در مقابـل مشـکالت، امـوال و نفـس توصیـه شـده اسـت، لـذا مـا کـه در فضـای انقـاب و اسـام زندگـی مـی کنیـم و بـا امـام(رهو انقـاب پیمان بسـته ایم، بایـد مجاهـد و صابـر باشـیم و بـه صـورت جهـادی بـه مسـائل نـگاه کنیـم.

حجــت الاســلام والمســلمین واعظــی بــا تأ کیــد بــر اینکــه انســان مــزد صبــر خــود را میگیـرد، اظهـار داشـت: همـواره بایـد ایـن سـؤال را از خودمـان بپرسـیم کـه چقـدر در راه خـدا و در راه ایفـای مسـئولیت خـود دچـار صبـر شـده ایـم؛ حضـرت علـی(ع) فرمودنـد: انسـان خردمنـد، متکـی و دلخـوش بـه عمـل خویش اسـت و انسـان نادان دلخـوش بـه آمـال و آرزوهایـش اسـت.

وی گفـت: در ۸ سـال دفـاع مقـدس میـدان قتالـی کـه وجود داشـت، میـدان مجاهدین بـود و مجاهـده همـان مبـارزه ای بـود کـه سـر از زنـدان و اسـارت در مـیآورد و اکنـون کـه میـدان جهـاد فرهنگـی و اعتقـادی بـه روی مـا گسـترده شـده، مـی طلبـد کـه وارد ایـن میــدان شــویم و ان شــاءاهلل بتوانیــم مقابــل امــام(ره) و پیشــگاه امــام زمــان(عج) روسـفید باشیم.

 رئیـس دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم بـا بیـان اینکـه مرکـز برنامـه ریـزی و نظــارت راهبــردی بــه برکــت مســأله محــوری، وظیفــه ســنگینی بــه دوش کشــید و پیشـرفت خوبی حاصل شـده اسـت، تصریح کرد: بنده شـهادت به وجدان می دهم ً مرکـز برنامـه ریـزی و نظـارت راهبـردی بـه و بـه اطـلاع مـی گویـم کـه دفتـر، مخصوصـا به سـبب مسـأله محـوری رشـد قابـل توجهی پیـدا کرده اسـت، حتی کارشناسـان ما رشـد بالایـی بـه برکـت مسـأله محـوری و بـار مسـأله محـوری پیـدا کردنـد.


وی افــزود: ا گــر مرکــز برنامــه ریــزی پویــا و قــوی باشــد، مــی توانــد بــا پشــتیبانی از برنامه هــا و طــر ح هــای صفــوف بــه ایــن راه ادامــه دهــد.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی در خصوص تکریم از رئیس جدید مرکز برنامهریزی و نظارت راهبردی و تعامل ایشـان با رئیس سـابق این مرکز تأ کید کرد: فقدان منیتهای ظاهـری در حجت الاسـلام والمسـلمین عبدالله نظـرزاده "رئیس جدید مرکـز برنامه ریزی و نظارت راهبردی" و درک از کمالات حجت االاسـلام والمسـلمین علیزاده "رییس سـابق ایـن مرکـز" همـکاری خوبی بین ایـن دو بزرگوار ایجـاد کرد.

وی گفت: از ویژگی بسـیار خوب حجت الاسلام والمسـلمین نظرزاده تعلق سـازمانی بالای ایشان است و این برای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مفید است که فرد خودش را از مجموعه بداند و ان شاءالله میدانی برای صبر و مجاهد بیشتر در کارها باشد.

رئیـس دفتـر تبلیغـات اسلامی حـوزه علمیـه قـم موفقیـت هـای دفتـر را حاصـل یـک اصـل مسـلم دانسـت و تصریـح کـرد: ا گـر زحمـات مدیـران میانـی و خدمـات کارکنـان و کارشناسـان نمونـه و خـدوم نباشـد، کار بـه جایـی نمـی رسـد و ا گـر دفتـر تبلیغـات اسلامی کاری را انجـام داده و رضایـت مقـام معظـم رهبـری را جلـب کـرده و ایشـان در جلسـه اخیـر نیـز بـه کـرات به این رضایـت اشـاره فرمودند، نشـان از زحمـات همکاران نمونـه اسـت کـه برخـوردار از فضـل، تقـوا و متنعـم از نعمـت مدیریـت هسـتند.

وی با اشـاره به اینکه دفتر تبلیغات اسلامی سـال هاسـت در فضای مجازی کار می کند و بناسـت یـک ارتقـای خاصـی پیـدا کنـد، افـزود: از دو سـال پیش طرح تأسـیس معاونت فضـای مجـازی، هنـر و رسـانه دنبـال شـد و بـه دنبـال فـردی توانـا هـم بودیـم و هیـأت محتـرم امنـاء نیـز تأ کید ویژه بر عملیاتی شـدن آن داشـتند ولی چون مسـأله محـوری کار سـنگینی بـود و نیـاز بـه ریـل گـذاری داشـت و بعـد از ۵ سـال ایـن ریـل گـذاری انجـام شـد، اکنون این مجال فراهم شده تا در فضای مجازی، ظرفیت ها و کارها را ارتقا ببخشیم.

حجـت الاسلام والمسـلمین واعظـی بـا تأ کیـد بـر اینکـه فضـای مجـازی و اسـتفاده از ظرفیـت فضـای مجـازی بـرای پیشـبرد اهـداف دفتـر مثـل خونـی مـی مانـد کـه بایـد در رگ هـای دفتـر جـاری شـود، اظهـار داشـت: نبایـد فضایـی ایجـاد کنیـم کـه بـه علـت اینکـه یـک معاونـت تأسـیس شـده، دیگـر صفـوف کاری بـه معاونـت فضـای مجـازی نداشـته باشـند و فعالیـت هـای خـود را زمیـن بگذارنـد.

وی بـا بیـان اینکـه معاونـت فضـای مجازی، هنر و رسـانه تأسـیس شـده تا اسـتمداد فضـای مجـازی را در دفتـر و کشـور تقویـت کنـد، خاطرنشـان کـرد: تأسـیس معاونـت جدیـد، نادیـده گرفتـن ظرفیـت هـای جدیـد نیسـت، بلکـه بایـد ظرفیت هـای جدید را بـه کار گرفـت و از تمـام ظرفیـت هـای موجـود اسـتفاده شـود.

آرشیو

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما