Select Page

نگاه مسأله محوری از اولویت های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است

رییـس مرکـز همـکاری هـای علمـی و بیـن المللـی پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـلامی گفـت: نـگاه مسـأله محـوری و انتخـاب موضوعـات مـورد نیاز جامعـه، از اولویـت هـای پژوهشـکده هـا و مرا کـز ایـن پژوهشـگاه اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی دفتـر تبلیغـات اسلامی، رجبعلـی اسـفندیار در بازدیـد از سـی و دومیـن نمایشـگاه بیـن المللـی کتـاب تهـران کـه در مصلـی تهـران در حـال برگـزاری اسـت، در گفتوگـو بـا خبرنـگار مـا اظهـار داشـت: ا گـر کتـاب خـوب انتخـاب شـود، زمینـه توسـعه فـردی و اجتماعـی را فراهـم مـی کنـد.


وی گفـت: کتـاب هـای خـوب بـرای انسـان در حـوزه ای کـه عـلاقه شـخصی اسـت، مـی توانـد زمینـه تعالـی و پیشـرفت را فراهـم کنـد و طبیعـی اسـت کـه جامعـه هـم بـا مطالعـه و کتابخوانـی بیشـتر زمینـه رشـد و توسـعه اش فراهـم مـی شـود.

رییــس مرکــز همــکاری هــای علمــی و بیــن المللــی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اسلامی تصریــح کــرد: انتخــاب کتــاب از یــک مجــرای پژوهشــی و علمــی راهــی اسـت کـه توصیـه مـی شـود یعنـی فـرد، پژوهشـگاهی را بشناسـد و بـا آشـنایی کـه از زمینـه هـای علمـی و فکـری آن مجموعـه دارد، کتـاب را از آن مجـرا انتخـاب کنـد.


وی افـزود: پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلامی بـرای تولیـد ایـن آثـار چـه قبـل، حیـن و بعـد از تدویـن، بـر روی آثـار خـود کار مـی کنـد؛ نشسـت هـای نقـد کتـاب بـه دنبـال بازخوردگیـری برگـزار مـی شـود و طبیعـی اسـت کـه مـی توانـد اثرگـذار باشـد.


اســفندیار اظهــار داشــت: کتــاب فــراوان اســت، امــا ا کنــون برخــی از کتــاب هــا را تنهـا بایـد جلدشـان را دیـد، برخـی دیگـر از کتـب را بایـد بـه فهرستشـان نـگاه کـرد، بعضـی از کتـاب هـا تنهـا بایـد مقدمـه شـان را خوانـد، برخـی از کتـب را بایـد یـک بـار و بعضـی دیگـر را چنـد مرتبـه مطالعـه کـرد؛ ایـن نشـان مـی دهـد کـه بـا توجـه بـه حجـم مطالعـات کتـاب هـای کـه در جامعـه وجـود دارد، نمایشـگاه کتـاب فرصـت خوبـی اسـت تـا ایـن آثـار دیـده شـود و بهتریـن را انتخـاب کنیـم و از آن بهـره ببریـم.


وی بـا بیـان ایـن کـه پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلامی هـر روز بـرای ارتقـای خـود تـلاش مـی کنـد، خاطرنشـان کرد: به ویژه نگاه مسـأله محـوری و انتخاب موضوعات مـورد نیـاز جامعـه، از اولویـت هـای پژوهشـکده هـا و مرا کـز ایـن پژوهشـگاه اسـت کـه بـه افـراد کتابخـوان کمـک مـی کنـد کـه علایـق خـود را پیـدا کننـد.

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما