Select Page

1
1399/6/12 چهارشنبه   حجه الاسلام محمد جواد یاوری سرتختی
 
سمت  عضو شورای میز تمدن اسلامی
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق پژوهشی

الف. کتاب:

بررسی و تحلیل مناظرات شیعیان امامیه عصر ائمه اطهار علیهم السلام، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ر.ه)، 1391ش.

نظام آموزشی شیعیان امامیه، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ر.ه)، 1398ش.

ب. مقالات:

 1. بازخوانی زمان و علت بیعت امام علی(ع) با ابوبكر؛ مجله علمی- تخصصی تاریخ در آینه پژوهش؛ ش15؛ سال 1386.
 2. تعلیم و تربیت در سیره ائمه اطهار(ع)؛ مجله علمی- ترویجی معرفت؛ شماره 130؛ سال 1387 و مقاله برگزیده در همایش تعلیم و تربیت دینی در جامعه اسلامی معاصر؛ موسسه امام خمینی؛ 1388.
 3. اندیشه سیاسی شیخ مفید با تأكید بر كتاب المقنعه؛ مجله علمی- ترویجی معرفت؛ شماره 124؛ سال 1387؛ و مقاله برگزیده در همایش علامه حلی حوزه علمیه قم در سال 1387.
 4. مقتل نگاری شیعیان از آغاز تا قرن پنج هجری، مجله علمی- تخصصی تاریخ اسلام؛ شماره 32؛ سال 1388.
 5. پیدایی تشیع از دیدگاه مستشرقان، مجله علمی-تخصصی دانشگاه شهركرد، شماره دوم؛ سال1390
 6. تحلیل و بررسی زمینه های مناظرات شیعیان امامیه؛ مجله علمی- تخصصی دانشگاه شهركرد، شماره دوم؛ سالش.1390
 7. بررسی و تحلیل روایات جمعیت غدیر خم؛ مجله علمی- پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی؛ شماره1 و2 سال دوم و برگزیده همایش ملی غدیر پژوهی در کرمانشاه؛ 1390ش.
 8. بررسی نظریه شرافت موروثی و نقش آن در انتخاب امام علی(ع) در غدیر، مقاله برگزیده دومین جشنواره غدیر پژوهی در سال1391ش.
 9. بررسی تاریخی وضعیت خمس در عصر حضور ائمه(ع)، مجله علمی- پژوهشی تاریخ در آینه پژوهش در شماره34، سال دهم، سال1392ش.
 10. بررسی مشروعیت حکومت امیرالمؤمنین علی با تأکید بر دیدگاه اصحاب ایشان، همایش پژوهشی به شماره64131/3 در تاریخ14/4/93.
 11. آفرینش انسان و مراحل حیات او از منظر علّامه طباطبائی؛ مجله علمی- ترویجی معرفت؛ شماره 121؛ سال 1386.
 12. اندیشه سیاسی احمدبن اسحاق قمی، همایش احمدبن اسحاق قمی، اداره اوقاف كرمانشاه؛ 1390.
 13. نظام تعلیم و تربیت دینی در سیره امام علی(ع)، 1388ش و اصلاحات اجتماعی امام علی(ع)؛ همایش سیره امام علی(ع)1389؛ دانشگاه لرستان.
 14. مدخل های ریان بن صلت، داودبن زربی، ربیع بن محمد و نخع؛ دایره المعارف جهان اسلام 1390.
 15. مدخل های مدائن، نهاوند، مناظره و سید مرتضی نجومی، دایره المعارف تشیع؛ 1390.
 16. اندیشه و سیره سیاسی امام رضا(ع)، مجله علمی- ترویجی معرفت، سال بیستم، شماره اول، فروردین1393ش، شماره 196.
 17. نیت از دیدگاه اسلام؛ رزنامه محلی آوای كرمانشاه؛ كرمانشاه 1382.
 18. نقد نظریه شکل گیری تشیع فقاهتی؛ نشریه زمانه شماره 126 سال 1395ش.
 19. نشانه یابی اندیشه امامت در مناظرات شیعیان امامیه، نشریه امامت پژوهی، موسسه امامت، شماره 13، سال 1394ش.
 20. مواضع سیاسی حضرت زهرا (س) در برخورد با خلفا، نشریه حورا، شماره 41، سال 1394ش.
 21. تلفن‌های همراه و تغییرات بینادین خانواده و اجتماع، برگزیده نخستین همایش جامعه فرهنگ و رسانه، سال 1394ش.
 22. نقش حکومت محلی برزیکانی(حسنویه) در پیشرفت و گسترش تمدن اسلامی در کرمانشاه. با همکاری خانم شهرزاد نقدی. همایش علمی- پژوهشی تمدن اسلامی، اصفهان در تاریخ7/ 10/ 94.
 23. گونه شناسی و بررسی اخبار محسن‌بن علی در منابع فریقین، مجله علمی- پژوهشی تاریخ اسلام در آینه پژوهش، شماره 39، 1394ش.
 24. سفرنامه ابن جبیر و بازتاب تاریخ فرهنگی و اجتماعی مسلمانان، مجله علمی- پژوهشی تاریخ اسلام در آینه پژوهش، شماره 40، 1394ش.
 25. تاریخ اجتماعی شیعیان ایران و عراق در نیمه اول قرن 7 هجری، مجله معرفت، ترویجی، شماره 8 سال 1395ش.
 26. تئوری حکومتی عصر غیبت براساس دیدگاه شیخ مفید، مجله علمی- پژوهشی حکومت اسلامی، شماره 47، سال 1394ش.
 27. بررسی علل تطور اندیشه بدا در مدارس و حوزه‌های حدیثی و کلامی شیعه، مجله علمی- تخصصی مطالعات دینی، شماره 1، 1395ش.
 28. راهبردها و راه‌کارهای نظارت و ارزیابی در نظام آموزشی امامیه عصرحضور، مجله علمی- پژوهشی تاریخ اسلام در آینه پژوهش، شماره 41، سال96ش.

 1. واکاوی نسبت مشروعیت و بیعت در حکومت علویمجله علمی- پژوهشی حکومت اسلامی، ش89، سال 1397ش.(ارائه شده به دانشگاه)
 2. نشانه‌یابی عوامل مؤثر بر پیشرفت نظام آموزشی امامیه در پنج قرن نخست. مجله علمی- پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی؛ ش… ، سال 1398ش.
 3. نقش حضرت زینب(س) در مدیریت بحران سیاسی مذهبی دوران اسارت، مجله علمی- پژوهشی زن و فرهنگ، شماره31، سال 96ش.
 4. نقدی بر مقاله «بررسی مناسبات متوکل خلیفه عباسی با علویان»، مجله علمی- پژوهشی تاریخ اسلام در آینه پژوهش، ش2، 1396ش. (ارائه شده به دانشگاه)
 5. بررسی انتقادی دیدگاه مادلونگ درباره عملکرد مدیرتی- سیاسی امیرمؤمنان علی†، مجله علمی- پژوهشی تاریخ اسلام در آینه پژوهش،ش1، 1397ش.

ج. پایان‌ نامه ‌ها

1- راهنما:

وضعیت اقتصادی شیعیان عراق بعد از صادقین‰ تا غیبت صغری، استاد راهنما: محمدجواد یاوری سرتختی، نویسنده: احسان مؤمنی فرد. 1397شهریور.

تاریخ اجتماعی و فرهنگی شیعه با تکیه بر کتاب مجالس المؤمنین، استاد راهنما: محمدجواد یاوری سرتختی، دانشجوی ارشد: محمد قاسمی، دانشگاه قم، تاریخ دفاع 4 بهمن 1397ش.

2- مشاور:

شخصیت پیامبراکرمˆ از دیدگاه اهل سنت با رویکرد علل جعل اخبار سخیف در شأن آن حضرت. استاد راهنما: سیدرضا میرمعینی، دانش‌پژوه: محمدهادی فرقانی در سال 1396ش در مرکز امامت پژوهی.

جریان‌شناسی نفاق عصر رسالت در تعیین جانشینی پیامبر اکرم(ص). استاد راهنما: سیدرضا میرمعینی، دانش‌پژوه: هادی الیاسی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و مؤسسه امامت پژوهی. 1396ش.

گونه شناسی اصحاب امام کاظم†، استاد راهنما: نعمت‌الله صفری، نویسنده: محمدرضا کبودتبار، شهریور 1397.

3- داوری:

تشیع از ظهور عصر صفویه تا پایان عصر قاجار در کرمانشاه؛ آقای محمدعلی عسکری در سطح3 حوزه علمیه قم به شماره نامه 59223/073 در تاریخ 19/ 12/ 1394.

نظام آموزش امامیه در عصر صفوی با تأکید بر ریاض العلما، سیدمحمد موسوی خو، دانشجوی دکترای تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی قم. استاد راهنما: دکتر سیداحمدرضا خضری و با مشاوره دکتر منصور دادش‌نژاد. 1396ش.

اعتبارسنجی گزارش‌های تاریخی- حدیثی کتاب دلائل الامامه، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم. راهنما: دکتر محسن رنجبر و مشاور: دکتر محمدرضا جباری در آبان 1396ش.

سبک زندگی شیعیان امامی در روابط اجتماعی عصر حضور، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم. راهنما: دکتر محمدرضا جباری، مشاور: جواد سلیمانی، دانش‌پژوه: سیدصادق میرستاری

(مرداد97)

سبک زندگی فردی شیعیان امامی عصر حضور، استاد راهنما: محمدرضا جباری، استادمشاور: جواد سلیمانی، نویسنده: محمدحسین احمدی، شهریور1397.

سیر تاریخی تبیین ائمه اطهار‰ و بار شیعیان پیرامون نصب الهی و ولایت امامان، استاد راهنما: حامد منتظری مقدم، استاد مشاور: فاریاب، محمد جعفری آذر، شهریور 1397ش.

د. داوری مقالات:

داوری مقالات پژوهشی برای مجلات تاریخ در آینه پژوهش، معرفت سیاسی و حکومت اسلامی، تاریخ اسلام، مقالات همایش تمدن اسلامی موسسه امام خمینی.

ه. گواهی‌نامه

 1. دارای گواهینامه های علمی در زمینه های: اندیشه سیاسی امام خمینی(ر.ه)، نقد عرفانهای كاذب و نوظهور، جریان شناسی فكری ایران معاصر، روش تدریس و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.

2- آموزشی:

 1. تدریس دروس تاریخ تشیع و تاریخ تمدن اسلامی، مقطع کارشناسی، موسسه امام خمینی، 1394.
 2. تدریس دروس تاریخ امامت و تاریخ اسلام ؛ دانشگاه شهركرد؛ سال 84-85
 3. دروس تاریخ اسلام و اخلاق اسلامی؛ دانشگاه آزاد تهران، سال 87
 4. دروس تاریخ اسلام، تاریخ امامت و وصیت نامه امام خمینی؛ دانشگاه آزاد قم؛ سال85 تا 1391.
 5. دروس تاریخ اسلام، سیره پیشوایان، تاریخ تشیع و كلام اسلامی، حوزه علمیه سفیران هدایت؛ سال88-1391
 6. دروس تاریخ امامت، تاریخ اسلام و نظام سیاسی اسلام؛ دانشگاه كاشان؛ سال89-1390 و استاد نمونه طرح ضیافت دانشگاه كاشان در سال 1389.
 7. درس سیره امام علی(ع) و حضرت زهرا(س)؛ حوزه علمیه خواهران معصومیه؛ سال90
 8. درس تاریخ تشیع؛ مجتمع آموزش عالی فقه (حجتیه)؛ سال90
 9. درس سیره فرهنگی و اجتماعی ائمه اطهار علیهم السلام؛ در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، مركز تخصصی تاریخ حوزه علمیه مؤسسه امام رضا†؛ از سال 1390 تا کنون.
 10. درس جریان شناسی سیاسی صدر اسلام و نظام سیاسی اسلام در طرح ولایت از سال88.
 11. دروس جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی، سیره معصومان و متون تاریخی به زبان فارسی1و2، مطالعات اسلامی در غرب، تاریخ تمدن اسلام و فرهنگ تقریب، دانشگاه معارف اسلامی وابسته به موسسه امام خمینی؛ سال 89-1390
 12. درس تاریخ اسلام و سیره معصومان، حوزه علمیه رشد، 1389-1391
 13. تاریخ اجتماعی شیعیان، دانشگاه قم، 1392 و 1396ش.
 14. تاریخ تشیع و تاریخ تمدن اسلامی در دانشگاه قم در سال 1396ش.

سوابق اجرایی و تبلیغی:

 1. معاونت نهاد رهبری در دانشگاه شهرکرد 1383-1385.
 2. همكار علمی موسسه امام خمینی(ر.ه).

معرفی قطب

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما