Select Page

ی
1399/6/16 يكشنبه   حجه الاسلام حبیب الله بابایی
 
سمت  رئیس میز مسائل اجتماعی ایران و اسلام
 
 
 
 
 
 
 
 

دکتر حبیب الله بابایی

تحصیلات: 
1.    دکتری تخصصی رشته تاریخ تمدن و ملل اسلامی، دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران. 
2.    کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی، موسسه امام خمینی (1381). عنوان پایان نامه: "اصول و مبانی تأویل در فهم و تفسیر قرآن" با نظارت استاد صادق لاریجانی و مشاوره استاد سید یدالله یزدانپناه؛
3.    درس خارج اصول (4 سال درس خارج استاد صادق لاریجانی)؛
4.    فلسفه (بدایه و نهایه الحکمه) ( 3 سال درس استاد یداله یزدانپناه)؛ 
5.    عرفان (تمهید القواعد و فصوص الحکم) (5 سال درس استاد یداله یزدانپناه)؛
6.    غربشناسی (درس و تحقیق با دکتر محمد تقی سبحانی سال 76-78)؛
7.    خوشنویسی  (درجۀ ممتاز  نستعلیق و شکسته نستعلیق، بهار سال 90).

مهارتهای زبانی
1.    زبان عربی (خواندن، نوشتن و مکالمه)؛
2.    زبان انگلیسی (خواندن، نوشتن و مکالمه)؛
3.    زبان فارسی (خواندن، نوشتن، و مکالمه)؛
4.    زبان آذری (خواندن و مکالمه)؛
5.    زبان آلمانی (خواندن) در حد آشنایی. 

تدریس 
1.    کارگاه «تمدن اسلامی» در موسسه معصومیه ترم بهار (1395)
2.    مواجهه اندیشمندان مسلمان با تمدن غرب (المصطفی) ترم بهار، مقطع دکتری (1395)
3.    تمدن اسلامی در عصر جدید، مدرسه امام خمینی ره (المصطفی)، در مقطع دکتری (1394)؛
4.    ظهور و سقوط تمدن‌ها درقرآن، مدرسه امام خمینی ره (المصطفی)، در مقطع دکتری (1394)؛
5.    تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، (در مقطع ارشد)، (به زبان فارسی)، (1394)؛ 
6.    تاریخ اسلام، مرکز بین الملل دفتر تبلیغات اسلامی، (به زبان انگلیسی)، (1393)؛
7.    «غربشناسی»، دانشگاه مجازی المصطفی، (به زبان انگلیسی)، (1393)؛
8.    «تمدن اسلامی»، مرکز بین الملل دفتر تبلیغات اسلامی (قم)، فضلای جوان حوزه، (به زبان انگلیسی)، (1393)؛
9.    «علم و تمدن اسلامی»، دانشگاه مذاهب اسلامی (تهران)، مقطع کارشناسی، (به زبان فارسی)، (1392). 
10.    «جهان اسلام در عصر حاضر» دانشگاه مذاهب اسلامی (تهران)، مقطع کارشناسی، (به زبان فارسی)، (92-1391).
11.    «تمدن اسلامی» در دوره¬های ضیافت اساتید (در موضوع تمدن اسلامی) در دانشگاه‌های شیراز، سنندج، شهر کرد، تحصیلات تکمیلی کرمان، دانشگاه آزاد بوشهر، دانشگاه کشاورزی ساری. (به زبان فارسی)، (1391). 
12.    «غربشناسی» در مرکز مطالعات زنان حوزه علمیه قم، (به زبان فارسی)، (1386- 1385)؛

راهنمایی، مشاوره و داوری رساله‌‌های علمی 
1.    استاد راهنمای دوم برای رساله دکتری «فرآیند موجه‌سازی خشونت در اندیشه ژیرار و نقد آن بر مبنای آموزه‌های اسلامی و زیست‌شناسی تکاملی»، محمد حسین صادقی، دانشگاه قم.
2.    داوری رساله دکتری «ظرفیت‌شناسی رویکردهای فکری، فرهنگی آموزه مهدویت پس از انقلاب اسلامی در تحقق تمدن اسلامی»، محمد رضا برزویی، دانشگاه باقر العلوم، سال 1395.
3.    مشاوره رساله دکتری «بررسی نظام مردم سالاری دینی در شکل گیری تمدن اسلامی ـ ایرانی»، بتول یوسفی، در مقطع دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1395. 

آثار منتشر شده
کتاب
1.    تأویل عرفانی و تفسیر باطنی، (انتشارات بوستان کتاب، 1394)؛ 
2.    رنج عرفانی و شور اجتماعی، (انتشارات علمی و فرهنگی، 1393)؛ 
3.    کاوش¬های نظری در الهیات و تمدن، (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1393)؛ 
4.    جدلیه العمل و النظر (ترجمه کاوش¬های نظری در الهیات و تمدن)، (مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی، بیروت، 2014)؛
5.    آیین عرفی، جستارهای انتقادی در بنیادهای سکولاریسم، (مقالۀ «سکولاریسم معنوی، مناسبات سکولاریسم و معنویت در عصر جدید»)، با همکاری دیگر محققان و مولفان، به کوشش مهدی امیدی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، (1390)، (کتاب برگزیده فصل جمهوری اسلامی سال 90)؛
6.    تمدن و تجدد در اندیشۀ معاصر عرب (مقالۀ «تمدن در اندیشه نو اصلاح عربی»)، با همکاری دیگر محققان و مولفان،  (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1390)؛
7.    حکمت اشراق (تدوین یک جلد از مجموعه درس¬های اشراق استاد یدالله یزدان¬پناه، 25 جلسه)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه با همکاری سمت، (1390)؛
8.    جستاری نظری در باب تمدن (پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی، قم، 1386).

مقالات
1.    Love and Suffering for (considering Rene Girard's theory from ma Shia perspective), Religious Inquiries, 2016.  
2.    تبارشناسی مفهوم تمدن در غرب جدید، آیینه پژوهش، بهار، 1396. 
3.    حله عربی و نشانه های آن در فرهنگ ایران، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، 1395، شماره 67. 
4.    چیستی تمدن در فلسفه، نقد و نظر، شماره 84، 1395؛ 
5.    "Standards of Islamity in Islamic Civilization" Kom, Časopis za religijske nauke, Journal for Religious Sciences, 2017.
6.    عیار و اساس اسلامی بودن تمدن، نقد و نظر، شماره 80، سال 1395. 
7.    مدنیت و معنویت در اربعین، در کتاب مدنیت، معنویت، و عقلانیت در بستر اربعین، سوره مهر، 1394. 
8.    سفسطۀ عشق عرفی در وضعیت پست مدرن، مطالعات اجتماعی اسلام، پاییز، 1394؛  
9.    فرایند ورود اسلام به قم در قرن اول هجری، پژوهشنامه تمدن اسلامی، دانشگاه تهران، پاییز، 1394. 
10.    پیوستگی در تمدن اسلامی، نظریه مارشال هاجسن، نقد و نظر، شماره 76، تابستان 1393، (نشر 1394)؛ 
11.    "The Quran Status amid Islamic Civilization Sources" Fourth International Seminar Wahyu Asas Tamadun (SWAT), Islamic Science University of Malaysia, 6-7th October 2015. 
12.    "Blood of God in sufism: the theory of Yadollah Yazdanpanah", The Ecumenical Studies, V 4, 2014.
13.    تفکر اجتماعی خوارج، نقد و نظر، شماره 73. 
14.    "One and Many in Islam", Kom, Časopis za religijske nauke, Journal for Religious Sciences، 2014؛ 
15.    اخوت انسانی و پیامدهای اخلاقی آن در عرصۀ جهانی بر پایۀ اندیشه آیت الله جوادی آملی، اسراء، سال پنجم، شماره اول (شمارۀ 13)، پاییز 1391؛  
16.    جامعه، فرهنگ و تمدن در تفکر و تجربۀ صوفیان مسلمان، نقد و نظر، سال شانزدهم، شماره 4 (شمارۀ 64)، زمستان 1390؛
17.    Unity and Identity After Ashura in Islamic History, Kom, Časopis za religijske nauke, Journal for Religious Sciences، (ISI) 2013؛
18.    «عزت نفس و کرامت غیر در ازخودگذشتگی در اسلام، پژوهش¬های اخلاقی (علمی ـ پژوهشی)، سال دوم، شماره سوم، (شماره 7)، بهار 91؛ 
19.    «الهیات تمدنی»،  نقد و نظر (علمی پژوهشی)، سال شانزدهم، شماره سوم، (شماره 63) زمستان 90؛ 
20.    بررسي تاريخي «انسجام» و «هويت» اسلامي بعد از عاشورا، مجله تاریخ اسلام (علمی ـ پژوهشی)، شماره 47، پاییز 1390. 
21.    فرهنگ تکثرگرای غربی و چالش¬های نوپدیدآن در زیست و هویت مسلمان شرقی، فصلنامۀ علوم سیاسی (علمی ـ پژوهشی)، شماره 56، سال 1391. 
22.    Self-Honor and Óther-Esteem’ in Shiá Sacrifice, Journal of Shi’a Islamic Studies, V 2, 2012.
23.    حکمت عملی و حکمت تمدنی، مجلۀ حکومت اسلامی (علمی پژوهشی)، شمارۀ 62، زمستان 90.  
24.    در آمدی بر الهیات عملی در اندیشه دینی  مدرن، نقد و نظر (علمی پژوهشی)، شماره 61، پاییز 90؛
25.    Self-Sacrifice and Social Solidarity in Islamic Practical Theology, 
فصلنامه تأملات فلسفی، دانشگاه زنجان، سال اول، شماره 3، 1389؛ 
26.    “A Shiite Theology of Solidarity Through the Remembrance of Liberative Suffering,” “The Ecumenical Studies, 2010؛ 
27.    "کارکردهای یاد رنج متعالی در مواجهه با رنج¬های انسانی معاصر"، نقد و نظر، شماره 54؛
28.     "بنیادگرایی و کاربردهای شیطانی آن"، معرفت، شماره 115؛ 
29.    "نظریه وحدت در فلسفه دین از منظر علامه طباطبایی"، آیینه پژوهش، شماره 95؛
30.    "منطق تفکیک در فهم دین"، پگاه حوزه، شماره 148-149؛ 

گزارش، نقد، و ترجمۀ کتاب
1.    رویای تمدنی یهود، گزارشی از کتاب «یهودیت به مثابه یک تمدن» (Judaism as a Civilization)، از مرادخای کاپلان، آیینه پژوهش، شماره 137-138 اسفند 1391.  
2.    نظریات فرهنگ دستور العمل جدید  برای الاهیات، گزارشی از کتاب (Theories of Culture a New Agenda for Theology)  از کاترین تنر، آیینه پژوهش، شماره 132.
3.    فرهنگ و مسیح، گزارشی از کتاب Christ and Culture از ریچارد نیبور، آیینه پژوهش، شماره 131. 
4.    الهیات تاریخ، گزارشی از کتاب «الهیات امید« (Theology of Hope) از یورگن مولتمان، آیینه پژوهش، شماره 126؛
5.    "نئوسکولاریسم در جهان عرب"، ترجمه، آیینه پژوهش، شماره 98-99؛ 
6.    "اسلام، تجدد، و تحجر"، نقد کتاب "اسلام و تجدد"، آیینه پژوهش، شماره 91؛
7.    "نصر متأخر نصر اسلام¬گرا" (بازخوانی کتاب قلب اسلام)، آیینه پژوهش، شماره 91.

سفرها و فرصت‌های مطالعاتی به خارج از ایران 
1.    فرصت مطالعاتی به مدت 20 ماه در موسسه «مطالعات پیشرفته در فرهنگ» (IASC) وابسته به دپارتمان جامعه¬شناسی دانشگاه ویرجینیای آمریکا (UVA) (2009-2007)
2.    فرصت تحقیقاتی در نجف، کربلا، و حله عراق در موضوع «آثار و نشانه‌های حله در فرهنگ ایرانیان». 
حضوری در کنفرانس‌های مختلف دنیا  

شرکت در کنفرانسها و نشست‌ها 
1.    ارائۀ مقالۀ Love and Suffering For, Considering Rene Girard From Shii Approach  در دانشگاه کاتولیک اینسبورگ، اتریش، ماه می 2016. 
2.    ارائه مقاله Love  and Suffering for در کنفرانس بین المللی «فلسفه دین معاصر»، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، ژانویه 2016. 
3.    ارائه مقاله "The Quran Status amid Islamic Civilization Sources" در کنفرانس بین المللی «وحی اساس تمدن» Wahyu Asas Tamadun (SWAT), در شهر نیلای مالزی، 6-7 اکتبر 2015. 
4.    ارائه مقاله Standards of Islamity in Islamic Civilization در کنفرانس بین المللی «تلاقی‌ تمدن‌ها در نقطه ارزش‌ها» Civilizational Values at the Crossroads، در شهر ریو، برزیل، 2015؛ 
5.    شرکت در کنفرانس «عقل و دین»، آلمان، کلن، کلیسای دومینکن‌ها، سال 2015؛ 
6.    «فوائد الانتظار الاجتماعیه فی عصر الغیبه»، کنگره انتظار در دانشگاه کوفه، سال 2013؛
7.    تفکر و تمدن (بررسی آموزۀ غیب و تأویل این جهانیِ آن در قرآن)، روزجهانی فلسفه، تهران، 1389.
8.    ارائۀ مقاله “Islamic Practical Theology of Social Solidarity Through the Remembrance of Self-Sacrifice” در کنفرانس بین المللی «International Conference on Islamic Solutions to Current Issues in the World based on 1 Malaysia Concept»، دانشگاه بین اللمللی اسلامی مالزی، ژانویه 2011.
9.    ارائه مقاله“Diversity, Self-Sacrifice, and Social Solidarity”  در کنفرانس بین المللیInternational Conference on Multiculturalism and Global Community, ، تهران، 2010.
10.    ارائه مقالۀ “The Shiite Theology of Solidarity and Remembrance of Eschatological Suffering”  در دانشگاه ویرجینیای آمریکا، UVA، IASC، می 2009. 
11.    شرکت در سمینار هرمنوتیک با نام "Scriptural Reasoning Training Session"  در دانشگاه ویرجینیای آمریکا 21-23 July (2008)؛
12.    ارائه مقالۀ “The Foundation of Practical Theology” در دانشگاه ویرجینیای آمریکاUVA، IASC، (2008). 
13.    «الهیات معطوف به تمدن»، همایش ملی تمدن¬شناخت، پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران، کرمان، 21-22 اردیبهشت ماه سال 1390؛
14.    "انتظار و کارکردهای معنا بخشی آن در جهان معاصر"، از مجموعه مقالات کنفرانس دکترین مهدویت (آینده روشن) در سال 1385؛
15.    دبیری سمینارهای مختلف علمی و نظریه پردازی در موضوعات سنت¬گرایی، سکولاریسم، و غیره در جنبش نرم افزاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(1385-1386). 

تبلیغات دینی 
1.    سخنرانی¬های مذهبی و دینی در دانشگاه¬های تهران، فردوسی، تبریز، زنجان بین سال¬های (1376- 1386).
2.    ارائه مباحث دینی و اسلامی در رادیو جوان و رادیو معارف
3.    سخنرانی بین ایرانیان مقیم فیلیپین در شهر مانیل ماه مبارک رمضان 1438، (سال 2017) 
4.    ارائه سلسله سخنرانی‌های مذهبی در برخی از مساجد 

مدیریت علمی ـ اجرایی 
1.    مدیر گروه "مطالعات اسلام و غرب" در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (سال 1383-1386؛ 1388).
2.    مدیر گروه مطالعات تمدنی از 1388 تا 1394
3.    رئیس مرکز مطالعات اجتماعی ـ تمدنی 1395
4.    دبیر گروه مطالعات اسلامی (رویکرد سیستمیک)، در جامعه المصطفی (1391 تا 1394)
5.    معاون پژوهشی مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی  شاخۀ قم (از 1390 تا 1393)
6.    مدیر میز مسائل اجتماعی وسیاسی ایران (عدالت)، مرکز مطالعات راهبردی دفتر  تبلیغات اسلامی، (از سال 1393)

آثار در دست انتشار
•    مقالات در دست نشر
1.    شهر حله و سهم تشیع در تمدن اسلامی 
2.    شاخص های تمدن در نگاه مدرن 
3.    شاخص های تمدن از منظر قرآن  

پژوهشهای در دست اقدام
1.    چیستی تمدن اسلامی در عصر حاضر؛ 
2.    تشیع و تمدن.
اطلاعات تماس: 
محل کار: قم، خیابان معلم،  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  گروه مطالعات تمدنی،
تلفن: 02537745842داخلی 2613. 
آدرس ایمیل: Habz109@gmail.com 

معرفی قطب

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما