از مستند «اعمـاق تاریکی» رونمایی شد

مراسـم رونمایـی از اولیـن مسـتند نقـد افکار گروه های تکفیری با عنـوان «اعمـاق تاریکی» بـه همـت میـز وهابیـت دفتـر تبلیغـات اسلامی بـا حضـور تهیـه کننـده و کارگـردان ایـن مسـتند برگزار شـد.

به گـزارش روابـط عمومـی دفتـر تبلیغـات اسلامی، حجت الاسلام مرتضی فـلاح، طـراح و تهیـه کننـده اولیـن مسـتند نقـد افکار گـروه هـای تکفیری بـا عنـوان «اعمـاق تاریکی» در مراسـم رونمایـی از ایـن مسـتند کـه بـه همـت میـز وهابیـت دفتـر تبلیغـات اسلامی حـوزه علمیـه قـم تولیـد و در مرکـز همایـش هـای غدیـر قم برگـزار شـد، به روند تولید این مسـتند پرداخت و اظهار داشـت: منبع تولید این مسـتند کتاب «وارونگی» نوشـته حجت الاسلام والمسـلمین سـید مهدی علیزاده موسـوی است که علاقه مندان جهت کسـب اطلاعات بیشـتر در بـاره گـروه هـای تکفیـری مـی تواننـد بـه این کتـاب مراجعه کنند.

وی گفت: در تولید این مسـتند مطالب کتاب مذکور را به صورت خالصه در 30 دقیقه آوردیـم و قطعـا جـای کار دارد و امـا زمـان، ظرفیت و پتانسـیل مـا در این حد بود.

تهیـه کننـده مسـتند «اعمـاق تاریکی» با بیـان این که تیم تولید کننده ایـن اثر، طالب سـطح چهـار بودنـد، تصریـح کرد: کتـاب «وارونگی» خلاصه شـد و سـپس فیلمنامه ای تولیـد گردیـد و جلسـات متعددی بابت این فیلم نامه برگـزار کردیم.

وی افـزود: بعـد از تولیـد فیلـم نامـه، کارشناسـانی کـه در ایـن مسـتند حضـور دارنـد، مباحثـی را مطـرح کردنـد کـه کارشناسـان ایـن عرصـه هسـتند.

حجـت الاسلام فلاح اظهـار داشـت: مباحـث مربـوط بـه گـروه هـای تکفیـری بـه دو دسـته مبانی سـنتی و نوین تقسـیم می شـود؛ مبانی سـنتی مشـتمل بر توحید، شـرک، توسـل و شـفاعت بـوده و مبانـی نویـن کـه کمتـر به آنهـا توجـه و پرداخته شـده، عبارت از جاهلیـت، هجـرت، جماعـت، جهـاد و آخرالزمـان هسـتند. وی بـا بیـان ایـن کـه هـدف اصلـی مـا در ایـن مسـتند نقـد مبانـی نویـن اسـت، گفـت: بعـد از تهیـه فیلـم نامـه، مطالـب ایـن فیلـم نامـه توسـط دکتـر احمـدی شـاعر توانمنـد کشـوری در قالب شـعر در آورده شـد و حاج مهدی سلحشـور نیز این اشـعار سـروده شـده را بـا نـوای خـود بـرای تیتـراژ پایانـی ایـن مسـتند آمـاده کردنـد.

 در ایــن مراســم، حســین مختــاری نویســنده و کارگــردان مســتند «اعمـاق تاریکی» تصریـح کـرد: در ایـن مسـتند بـرای مـا ایـن مسـئله اهمیـت داشـت کـه در کوتاه تریـن زمـان و در کمتریـن دیالـوگ بیشـترین مفاهیـم را بـه مخاطـب برسـانیم.

وی افـزود: سـعی کردیـم دیـدگاه فـرد داعشـی را نیـز در این مسـتند بیان کنیم و بیننده بعـد از دیـدن فیلـم خـود را بـه جـای فـرد مورد نظـر بگـذارد و تصمیم بگیرد.

نویسنده و کارگردان مستند اعماق تاریکی اظهار داشت: به طور کلی در مواجهه با افکار گـروه تکفیـری بـه دنبـال یـک جبهـه سـازی و جریان سـازی هسـتیم کـه تاکنون نبـوده و کارهایـی کـه تـا اکنـون سـاخته شـده، در حـوزه بیان پشـت پـرده این گـروه ها بوده اسـت.

وی خاطرنشـان کـرد: در ایـن مسـتند، مطـرح کـردن مفاهیمـی چـون جاهلیـت بسـیار سـخت بـود امـا سـعی کردیـم ایـن کار را بـه نحـو احسـن انجـام دهیـم.

معرفی قطب

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما