«وهابیت» بیشترین استفاده از فضای مجازی را دارد

رئیــس میــز تخصصــی وهابیــت دفتــر تبلیغــات اســلامی قــم القــای شــبهات را مهـم تریـن ابـزار جریـان هـای انحرافـی عنـوان کـرد و گفـت: فرقـه وهابیـت امـروزه بیشــترین اســتفاده ممکــن را از فضــای مجــازی در راســتای جــذب مخاطــب و دســتیابی بــه اهــداف انحرافــی خــود دارد.

رئیــس میــز تخصصــی وهابیــت دفتــر تبلیغــات اســلامی قــم القــای شــبهات را مهـم تریـن ابـزار جریـان هـای انحرافـی عنـوان کـرد و گفـت: فرقـه وهابیـت امـروزه بیشــترین اســتفاده ممکــن را از فضــای مجــازی در راســتای جــذب مخاطــب و دســتیابی بــه اهــداف انحرافــی خــود دارد.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام والمسـلمین سـید مهدی علیزاده موسـوی در نشسـتی با موضوع »تکفیر و رسـانه« که به همت این دفتر و با حضور فعالان فضای مجازی برگزار شـد، اظهار داشـت: مدل هایی که تمامی جریان های انحرافـی اعـم از بـرون دینـی و درون دینـی، امـروزه بـرای عرضه عقاید خود به کار می‌گیرند، بـا گذشـته کاملا تفـاوت پیـدا کـرده اسـت؛ بـه طـور مثـال، تصـوف کـه زمانـی در خانقـاه هـا فعالیـت مـی کـرد، امروز شـبکه هـای ماهـواره ای را راه‌اندازی کرده اسـت.

وی گفـت: همچنیـن جریانـی ماننـد اشـو بـا مرکزیـت پونـا و جریانهـای مراقبـه محـور حـدود ۱۰۰ شـبکه ماهـوارهای فقـط در هنـد داشـته و حتـی غـرب را نیـز تحـت تأثیـر قـرار داده انـد؛ بنابرایـن اسـتفاده از فضـای مجـازی بـه امـری بسـیار سـاده در میـان جریانهـای انحرافـی تبدیـل شـده اسـت.

رئیـس میـز تخصصـی وهابیـت دفتـر تبلیغـات اسلامی حـوزه علمیـه قـم بـا بیـان اینکـه وهابیـت کـه جریانـی واپسگـرا و ارتجاعـی اسـت و همـه چیـز را بدعـت می‌داند، امـروز بیشـترین اسـتفاده را از فضـای مجـازی بـه عمـل می‌آورد، تصریـح کـرد: ایـن جریـان سـه سـال پیـش، ۵۰۰ نفـر را در دانشـگاه مدینـه اسـتخدام کـرد تا چگونگی فعالیـت در فضای مجـازی را بـه آنهـا آمـوزش دهنـد.

وی افـزود: داعـش گروهـی اسـت کـه همـه چیـز را بدعـت مینامـد، ولـی مجله‌ای بـه نام «دائق» منتشـر میکنـد کـه آنقـدر از حیـث ظاهـری زیباسـت کـه انسـان را بـه تعجـب وامـیدارد؛ در واقـع شبکه‌هایی کـه جریان‌های افراطـی بـرای تولیـد محتوای رسانه‌ای راه‌اندازی کرده‌اند، بســیار بــزرگ و پیشــرفته اســت و بیشــترین فراینــد جــذب افــراد از طریـق همیـن شبکه‌ها انجـام می‌شود.

حجت الاسلام والمسـلمین علیـزاده موسـوی اظهـار داشـت: عصـر مکتـوب رو بـه پایـان اسـت و امـروز بایـد بـا زبـان هنـر حـرف زد کـه جریان‌های افراطـی در ایـن زمینـه بـه خوبی عمـل کرده انـد، مثلا اسـامه بـن لادن و دوسـتانش در دهه هـای ۷۰ و ۸۰ قـرن گذشـته، بـرای بسـیج افـراد در اروپـا چنـد چمـدان نـوار همـراه داشـتند کـه صـدای خـود را در آنهـا ضبـط کـرده بودنـد و ایـن صداهـا همـه جـا شـنیده میشـد.

وی گفت: شبکه هایی که در زمینه وهابیت فعالیت میکنند، اگر بخواهند مفاهیمی نظیر توسـل را تخریـب کننـد، در قالـب فیلمـی داسـتانی ایـن کار را انجـام میدهنـد؛ آن گاه اگـر مـا بخواهیـم بـا متـن و سـخنرانی بـر مخاطب تأثیـر بگذاریـم، امـکان نـدارد و جـواب نمیدهد.

رئیـس میـز تخصصـی وهابیـت دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم تصریـح کـرد: گفتـه میشـود وهابیـت در مناطـق مـرزی کشـور مـا فعالیـت دارد و در سـایر مناطـق بعضاً مشـکلی وجـود نـدارد امـا بـه ایـن نکتـه توجـه نمی‌کنیم کـه شبکه‌های ماهواره‌ای در همـه جـا قابـل دریافـت اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه مهمتریـن ابـزار و ویژگـی جریان‌های انحرافـی، اسـتفاده از شـبهات اسـت، افـزود: شـبهه بـه تعبیـر امیرالمومنیـن (ع)، حـق و باطـل را بـا هـم مخلوط کـرده و باطـل را شـبیه حـق جلـوه می‌دهد.

حجـت السلام والمسـلمین علیـزاده موسـوی اظهـار داشـت: بـه طـور مثـال در این زمینه میگوینـد کـه اگـر شـما معتقدیـد کـه خـدا از رگ گـردن بـه انسـان نزدیکتـر اسـت، پـس چـرا سـراغ قبـور و زیارتگاه‌ها رفتـه و از آنهـا حاجـت میخواهیـد؟، مـا میتوانیـم پاسـخ ایـن شـبهه را در قالبـی زیبـا ارائـه داده و نشـان دهیـم کـه زیـارت قبـور فقـط مخصـوص شـیعه نیسـت و زیارتگاه‌های متعـددی در دنیـا وجـود دارد کـه ارتباطـی بـا شـیعه نـدارد و فقـط ۷۰ مـورد از ایـن زیارتگاه‌ها را داعـش در مناطـق مختلـف عـراق و سـوریه تخریـب کـرد کـه ارتباطـی بـا شـیعه نداشـت.

وی بـا بیـان اینکـه مشـکل اصلـی مـا ایـن اسـت کـه بایـد مفاهیـم ارزشـمند را در قالـب هنـر ارائــه دهیــم کــه کار ســختی اســت، گفــت: در واقــع وقتــی از ســینمای هنــری صحبــت میکنیـم، هـدف ایـن اسـت کـه پیامـی ارائـه دهیـم و ایـن پیـام بایـد آنقـدر زیبـا و غیـر مسـتقیم بـه مخاطـب القا شـود کـه آن را احسـاس نکند، همـان کاری که سـینمای غرب بـا سـاخت فیلم‌های معنویت‌گرا انجـام می‌دهد.

رئیـس میـز تخصصـی وهابیـت دفتـر تبلیغـات اسلامی حـوزه علمیـه قـم تصریـح کـرد: بـرای مثـال آنهـا متوجـه می‌شوند که انسان‌های امـروزی به شـدت به نیروی خیر و شـر اعتقـاد پیـدا کرده‌اند، آنگاه بـرای انتقـال ایـن مفهـوم فیلمـی بـه نـام «اربـاب حلقه‌ها» را می‌سازند کـه جـذاب و جالـب توجـه اسـت و تمـام علائـم و ویژگی‌های شیطان‌پرستی را بـه تصویـر می‌کشد.

وی خاطرنشــان کــرد: بدیــن ترتیــب متوجــه می‌شویم کــه درســت اســت کــه دغدغــه انسان‌ها را درک کرده‌اند، ولـی ایـن دغدغـه را آنطـور کـه مدنظـر خودشـان اسـت، سـامان میدهنـد امـا مشـکل مـا ایـن اسـت کـه وقتـی وارد دنیـای هنـر می‌شویم، آنقـدر بـه فـرم و ظاهـر می‌پردازیم کـه از محتـوا و پیـام غافـل می مانیـم.

معرفی قطب

مصوبات قطب

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما