Select Page

پروژه تحقیقاتی تأثیر شرایط اجتماعی در اجتهاد ذیل میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی در حال انجام است

مجـری پـروژه تحقیقاتـی تأثیـر شـرایط اجتماعـی در اجتهـاد گفـت: مـا بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه شـرایط حا کـم بـر زندگـی مجتهـد چـه تأثیـری میتوانـد در اجتهـاد، اصـول فقـه و فهـم او از ادلـه داشـته باشـد.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسـلامی، حجت السلام والمسـلمین حسـنعلی علـی ا کبریـان "مدیـر گـروه فلسـفه فقـه و حقـوق پژوهشـکده فقـه و حقـوق پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـامی" در گفـت و گـو بـا خبرنـگار مـا بـه معرفـی پـروژه تحقیقاتـی خـود بـا عنـوان "تأثیـر شـرایط اجتماعـی در اجتهـاد" پرداخت.

وی بـا بیـان ایـن کـه مجتهـد هـم در یـک شـرایط اجتماعـی اعـم از مسـائل فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی و شـرایط دیگـر زندگـی می کند، اظهار داشـت: مـا بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه شـرایط حا کـم بـر زندگـی مجتهـد چـه تأثیـری مـی توانـد در اجتهـاد او داشـته باشـد و چـه تأثیـری در اصـول فقـه او و فهـم او از ادلـه مـی توانـد داشـته باشـد.

عضـو هیـأت علمـی پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـلامی گفـت: ایـن پـروژه بـه صـورت مجموعـه گفـت و گـو هـا اسـت کـه ایـن مجموعـه گفـت و گـو هـا انجـام و ویرایـش شـده و نیـاز بـه یـک مقدمـه دارد کـه نویسـنده مقدمـه هـم مشـخص شـده اسـت.

وی بـا بیـان ایـن کـه ایـن بحـث با اسـاتید برجسـته حـوزه و دانشـگاه مباحثه شـده اسـت، گفـت: ایـن مباحـث حیثیـت فلسـفه علمـی بــا نـگاه کلان بـه فلسـفه اصـول و فلسـفه فقـه و دیگـر فلسـفه هـای مضـاف دخیل در اسـتنباط دارد کـه بـه صـورت تفصیلـی در کتـاب آمـده اسـت.

حجــت الاســلام والمســلمین علــی ا کبریــان خاطرنشــان کــرد: ایــن پــروژه در ذیـل میـز توسـعه و توانمندسـازی علـوم انسـانی قـرار گرفتـه اسـت و در قالـب یـک کتـاب در سـال جـاری منتشـر خواهـد شـد.
بيشتر

تصویر روز

صوت هفته

تلاوت جزء سی

قرآن کریم

ویدئوهای متنخب

Loading...
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما